โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19
เปิดรับลงทะเบียนนัดล่วงหน้าออนไลน์
1
ลงทะเบียนนัดล่วงหน้าไม่เกิน ๑ เดือน
2
สงวนสิทธิ์ได้กับบุคคลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถโอนสิทธิในการนัดให้บุคคลอื่นได้
3
ระบบลงทะเบียนนัดล่วงหน้าเปิดให้รับบริการได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น
4
โปรดใส่ข้อมูลตามความจริงให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
5
โปรดเก็บหลักฐานที่ได้จากการลงทะเบียนเพื่อมายืนยันการรับการรักษา เช่น ใบยืนยันการลงทะเบียนนัดล่วงหน้า (พิมพ์เอกสารหรือจับภาพหน้าจอ)
กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โทร. 034-611033 ต่อ 1005 , 1007 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทันตกรรม
นัดล่วงหน้า

คลินิกนมแม่
นัดล่วงหน้า